Mergi la

Guvernanță

Nivelul naţional

Conform Statutului, la nivel naţional, Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” este compusă din organele decizionale, organele executive şi organele de control.

Organele decizionale sunt compuse din Adunarea Generală, Consiliul Director şi Preşedintele ONCR.

Adunarea Generală este forul suprem de conducere al ONCR, alcătuit din delegaţii tuturor centrelor locale, şi la care participă, cu drept de vot, câte un delegat al fiecărui Centru Local. Consiliul Director conduce activitatea ONCR în intervalul dintre sesiunile Adunării Generale, fiind format din 7 membri ai ONCR, aleşi pentru un mandat de 3 ani de către Adunarea Generală prin votul secret a cel puţin 50%+1 din totalul delegaţilor prezenţi.

Organele executive sunt reprezentate de Directorul Executiv, angajat prin concurs în conformitate cu legile în vigoare de către Consiliul Director şi care candidează pentru un mandat de 3 ani, şi Comitetul Executiv, structura responsabilă cu implementarea tuturor rezoluţiilor Adunării Generale şi a deciziilor Consiliului Director, format din executivi pentru diferite zone de responsabilitate, în funcţie de priorităţile strategice adoptate de Adunarea Generală.

Organele de control sunt reprezentate de către Comisia Naţională de Cenzori, care este compusă din 3 membri aleşi de Adunarea Generală şi care are atribuţii în controlul financiar al structurilor decizionale şi executive.

Nivelul local 

Structurile locale sunt compuse din: Centrele Locale, Adunările Generale a Centrelor Locale, Consiliile Centrelor Locale şi Comisia de Cenzori.

Centru Local, înfiinţat de Adunarea Generală a ONCR, la cererea unui grup candidat local, este format din minimum 5 adulţi şi 20 de copii şi/sau tineri. Într-o localitate pot funcţiona mai multe Centre Locale, centre care se bucură de autonomie decizională şi au libertatea de asociere în scopul derulării de activităţi specifice şi păstrării identităţii. Centrul Local poate avea patrimoniu propriu.

Adunarea Generală a Centrului Local este forul de conducere al Centrului Local, care implementează obiectivele strategice ale ONCR la nivel local şi care se convoacă în sesiune ordinară anuală, sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie. La aceste adunări participă, cu drept de vot, toţi membrii Centrului care au împlinit vârsta de 16 ani, au depus promisiunea şi au cotizaţia plătită la zi.

Consiliul Centrului Local conduce activitatea Centrului Local între Adunările Generale şi este compus din Şeful Centrului Local şi minimum alţi 4 membrii. Şeful Centrului Local este responsabil cu implementarea deciziilor luate de Consiliu şi reprezintă Centrul Local în interiorul şi în exteriorul ONCR.

Comisia de cenzori este desemnată de către Adunarea Generală a Centrului Local și are atribuția de a asigura controlul financiar intern al Centrului Local, verificând cheltuielile efectuate și situația patrimoniului centrului. În cazurile în care numărul membrilor din Centrul Local depăşeşte 100, comisia este formată din 3 membri, în rest această comisie se reduce la un singur membru.

Consiliul Director  

Conform Statutului, Consiliul Director conduce activitatea ONCR în intervalul dintre sesiunile Adunării Generale și este format din 7 membri ai ONCR, aleşi pentru un mandat de 3 ani de către Adunarea Generală prin votul secret a cel puţin 50%+1 din totalul delegaţilor prezenţi.

Există câteva funcții predefinite în Consiliul Director:

Președintele – membru ales nominal de către AG ONCR, ce are ca principale atribuții: prezidarea Adunării Generale, convocarea și prezidarea ședințelor CD, reprezintă ONCR la nivel local, național și internațional și semnează, ca ordonator principal de credite, documentele financiare ale ONCR, conform legislației în vigoare și documentelor subsecvente.

Vicepreședintele – membru al Consiliului Director, numit (în funcție) de către Președinte, ce preia și îndeplinește atribuțiile președintelui ONCR, când acesta este în imposibilitatea de a și le exercita.

Comisarul Internațional – conduce Departamentul Internațional și are atribuții legate de relația cu orice structuri cercetășești din afara țării; nu are responsabilitatea nici unui obiectiv strategic.

Coordonatorii Naționali – membrii Consiliului Director care au atribuția de a coordona realizarea obiectivelor strategice.

Secretarul Consiliului Director este unul din membrii consiliului, desemnat prin aceeași procedură ca și Coordonatorii Naționali și fără a avea atribuții privind prioritățile strategice ale ONCR. El semnează, alături de președintele ONCR, toate deciziile și documentele oficiale emise de Consiliul Director și se îngrijește de publicarea acestora către Centrele Locale.

Consiliul Director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrială, sau extraordinară, de câte ori este nevoie; poate discuta și lua decizii și folosind sisteme informatice (email, aplicații internet), fără ca acestea să înlocuiască întâlnirile trimestriale. Deciziile se vor lua cu majoritatea simplă de voturi a persoanelor prezente şi votante.

Consiliul Director publică frecvent documentele și deciziile importante pe blogul CD – https://consiliuldirector.scout.ro/.

În mandatul 2021-2024 componența Consiliului Director este următoarea:

Andrei Avram

Președinte

Cătălina Călugărici

Vicepreședintă

Florina Pauleti

Comisar Internațional

Viorel Badea

Secretar

Floarea Iacobescu

Membră CD

Echipe naționale 

Echipe de lucru de la nivel național lucrează în oglindă cu planificarea strategică și cu prioritățile anuale și planul calendar propus de CD.

Sunt echipe de lucru specializate pe câte o arie din proiectele strategice, având un obiectiv clar definit (în brieful primit de la CD), pentru a livra rezultatele dorite într-un timp scurt, menținând un mediu deschis, prietenos și dinamic în echipă.

Sunt formate din voluntari, experți pe ariile pe care le vizează, a căror gestiune administrativă și operațională este realizată de unul dintre ei (responsabilul de echipă de lucru), și de care se îngrijesc (din perspectiva procesului de gestiune a voluntarilor – MOVIS) Coordonatorii Strategici. 

În funcție de prioritățile strategice și nevoile organizației numărul echipelor și structura acestora este schimbătoare. Puteți consulta situația la zi pe site-ul dedicat echipelor naționale, https://echipenationale.scout.ro/.